اهداف انجمن:
1.  تشویق و ترغیب مردم در مشارکت و حل مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بویژه توجه به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی با تمرکز بر توسعه پایدار و فعالیت­های داوطلبانه
2.  اطلاع رسانی و افزایش آگاهی جامعه
3. برگزاری نشست، سمینار، کارگاه­های آموزشی در خصوص حفظ محیط زیست و حفظ و احیا منابع طبیعی
4. تهیه فیلم نامه، نمایش نامه و برنامه­ های هنری برای رسانه­ های گروهی و جمعی به منظور روشنگری و همراه سازی مردم در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی با رویکرد توسعه پایدار
5. انتشار مطالب، مستندسازی، تالیف، ترجمه و چاپ و نشر مقالات و کتب و تنظیم بروشورهای راهنمای جامعه در راستای رویکرد توسعه پایدار منطقه ای.
6. بررسی و مطالعه در مورد چگونگی پیاده­ سازی مدل­ ها، الگوها و روش­های رسیدن به توسعه پایدار در سطح جوامع محلی (شهری و روستایی)
7. کمک در ایجاد بسیج عمومی برای آبادانی و توسعه پایدار
8. کمک به افزایش مهارت­های فنی و عمومی سازمان­های مردم نهاد در سطح ملی و بین­المللی در بحث توسعه پایدار و مدیریت نیروی داوطلب
9. کمک به ایجاد شبکه­ های همکاری و انتقال دانش در سازمان­های مردم نهاد منطقه با تمرکز بر رویکرد توسعه پایدار
10. شناسایی منابع و روش­های آموزش موثر و متمرکز بر تسهیلگری و توسعه پایدار
11.همکاری و ارتباط با مراکز علمی، دانشگاه­ها، آموزش و پرورش و موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی در بحث برنامه ریزی و اجرای طرح های مبتنی بر توسعه پایدار جوامع محلی (شهری و روستایی)

باشد روزی که نگرانی مردم حفظ محیط زیست باشد.