برنامه پنج ساله دهیاری های تهران
​​آموزش مفاهیم تسهیلگری و روشهای مشارکتی توسط مدیر عامل انجمن سرکار خانم دکتر مهدیه پورشاد