تغییرات اقلیمی
تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین و پیچیده ­ترین نگرانی های قرن حاضر و آینده است. اقلیم های خشک و نیمه خشک که کشور ما نیز جز آن است، به تغییرات اقلیمی حساسیت بیشتری داشته و وابستگی معیشتی ذینفعان محلی و جوامع روستایی به منابع طبیعی و تولیدات کشاورزی موجب شده است، آثار زیان بار ناشی از تغییرات اقلیمی به میزان زیادی در زندگی مردم محلی نمود یابد. مهمترین عامل تغییرات اقلیمی، تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، مرتع، جنگل، تغییر کارکرد تالاب ها، رودخانه ها و.. است. اهمیت تغییرات اقلیمی تا جایی است که سازمان ملل تمامی دولت-ها در جهان را ملزم به توقف تخریب زمین و جنگل زدایی نموده است.
بر خود واجب میدانیم ضمن آموزش مفاهیم مربوط به اهمیت حفظ محیط زیست و سازگاری و مقابله با تغییرات اقلیمی به جوامع محلی، اقدامات گسترده­ای را به منظور کاهش اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم ساکن در منطقه نیز طراحی و اجرایی نماییم.

رویکردما
تعادل بخشی و پایداری
مردم و جامعه محلی
مسئولیت اجتماعی
محیط زیست