حمایت های داوطلبانه
ما معتقد هستیم، اقدامات و فعالیتهای انجمن به گونه ای است که حضور داوطلبانه افراد در فرآیندهای برنامه ریزی تا اجرا، تضمینی بر گسترش دامنه عمل و  پایداری اقدامات است. بنابراین حضور و حمایتهای داوطلبانه محققین و دانشمندان، دانشجویان، سرمایه گذاران، موسسات مالی و اعتباری، بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد می­تواند به غنای برنامه ها و اقدامات انجمن انسان و زیست پایدار کمک های موثری نماید. در همین راستا تمامی افرادی که زمان خود را صرف آموزش، تحقیق، تهیه مقاله و کتاب در مسیر اهداف انجمن نماید در سایت معرفی و به نحوه مقتضی از ایشان تقدیر و سپاسگزاری خواهد شد.
​حامیان انجمن: