رویکرد ما
رویکرد ما توجه به پایداری سرزمین و توسعه انسانی پایدار در برنامه ریزیها و اقدامات توسعه ای و آموزشی است.
تعادل بخشی و پایداری
مردم و جامعه محلی
مسئولیت اجتماعی
محیط زیست
تغییرات اقلیمی