ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

تمامی علاقمندان به عضویت در انجمن انسان و زیست پایدار (حقیقی و حقوقی) میتوانند با تکمیل فرم عضویت و ارسال آن به همراه توضیحاتی در خصوص حوزه های تخصصی و علاقمندی در همکاری با انجمن اقدام نمایند. دبیرخانه انجمن طی مکاتبات آتی اطلاعات بیشتری در خصوص برنامه ها و رویدادهای علمی و تخصصی در اختیار اعضا خود قرار خواهد داد.
                                          سپاسگزار همراهی شما هستیم.