محیط زیست
آب، خاك، جنگل و مرتع، منابع طبيعي هستند كه به‌ عنوان بستري براي حيات انسان‌ها و زيربناي توسعه پايدار جوامع شناخته شده و نيازمند توجه ويژه است. اين منابع، تكيه‌گاهي مطمئن براي توسعه اقتصادي و اجتماعي، بستري براي رونق كشاورزي، زمينه‌اي براي اشتغال، زيستگاهي براي گونه ‌هاي گياهي و جانوري، منبعي براي توليد اكسيژن و تفرجگاهي براي گذران اوقات فراغت به وجود مي‌آورند و داراي اهميت بسيار زيادي هستند. در صورت آسيب و نابودي منابع طبیعی، اثرات مخرب آن گريبانگير تمام موجودات بویژه انسانها خواهد شد. به همین دلیل انجمن انسان و زیست پایدار تمام برنامه ریزیهای اقدامات خود را براساس شاخص های پایداری و احترام به محیط زیست و منابع طبیعی تدوین و در سرلوحه اقدامات خود لحاظ نموده است.
رویکردما
تعادل بخشی و پایداری
مسئولیت اجتماعی
مردم و جامعه محلی
تغییرات اقلیمی