مردم و جامعه محلی
یکی از مهمترین بخش اقدامات و برنامه های انجمن انسان و زیست پایدار، آموزش و توجه به جلب مشارکت متخصصین و آحاد مردم است. جامعه محلی یکی از مهمترین ارکان برنامه ریزیهای مشارکتی در سرحوله ی اقدامات انجمن قرار دارند.
رویکردما
تعادل بخشی و پایداری
مسئولیت اجتماعی
محیط زیست
تغییرات اقلیمی