مسئولیت اجتماعی
آنچه که از اقدامات مسئولیت اجتماعی در کشور یاد میشود، به یک سری اقدامات در راستای امورات خیر و حمایت از خانواده های بی بضاعت و ناتوان اطلاق میشود. این نوع نگاه اگر به یک اقدام برنامه ای با رویکرد توانمندسازی متصل نباشد، به عنوان یک اقدام مسئولیت اجتماعی نباید منظور شود. در بررسی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی فرد نسبت به افراد جامعه و همچنین شرکتها و کسب و کارهای خرد و کلان، در جهان نشان میدهد، مسئولیت اجتماعی مجموعه ای از فعالیت های توسعه ای با رویکردی پایدار به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب است. بنابراین انجمن انسان و زیست پایدار در نظر دارد مفاهیم واقعی و برنامه ای مربوط به مسئولیت اجتماعی در سطح فردی و سازمانی را به عنوان یک رفتار در بدنه ی جامعه و نهادهای اقتصادی و دولتی و غیردولتی نهادینه سازد.
رویکردما
تعادل بخشی و پایداری
مردم و جامعه محلی
محیط زیست
تغییرات اقلیمی