عنوان پروژه:
احيا رويشگاه گونه دارويي درخطر انقراض انجدان روميدر منطقه كوه هزار استان كرمان با تاكيد بر افزايش سطح آگاهي جوامع محلي و بهره برداران و مشاركت آنها در مديريت زيستگاه
خلاصه طرح:
منطقه كوه هزار در استان كرمان تنها رويشگاه طبيعي گونه گياهي در معرض انقراض انجدان رومي مي باشد. متاسفانه عواملي مانند بهره برداري بي رويه و چراي زودرس و شديد دام موجب كاهش اين گونه در عرصه طبيعي شده كه اين طرح در نظر دارد با تكيه و تعامل دانش علمي و بومي، به شناسايي محدوده رويشگاه و احياء و بازسازي آن با مشاركت جوامع محلي از جمله دامداران پرداخته و يك برنامه مديريت مشاركتي تهيه كند.
اهداف پروژه:
  •     مطالعه خصوصيات بوم شناسي و اتنوبوتاني گونه انجدان رومي
  •      تهيه نقشه لكه هاي اكولوژيك پراكنش و تعيين ميزان تنوع و غنا دررويشگاه
  •     برگزاري كارگاه هاي آموزشي و ارتقاء سطح آگاهي جوامع محلي
  •      تدوين برنامه اجرايي حفظ، احياء و بهره برداري از رويشگاه در قالب مديريت مشاركتي جوامع محلي و بهره بردار
  •     تعيين قرق هاي محلي مستعد جهت احياء توسط بهره برداران و ذينفعان محلي
دستاوردهای پروژه:
  •      شناسايي مناطق مستعد جهت احياء و بازسازي رويشگاه با روش مشاركتي
  •     ارتقاء آگاهي و توان افزايي جوامع محلي جهت استفاده پايدار از رويشگاه انجدان رومي و كاهش اثرات مخرب انسان
  •      تعيين ميزان وابستگي جوامع به منابع درآمدي حاصل از بهره برداري از گونه انجدان رومي
  •      حفظ و احياء رويشگاه با رويكرد مديريت مشاركتي جوامع محلي و  دامداران
مجری: شوراي اسلامي روستاي دودران
محل اجرا: استان كرمان، منطقه هزاركوه
زمان اجرا: دی ماه 98 لغایت دی ماه 1400