طرح پایش و ارزیابی پروژه هاي مناطق تحت حفاطت عرفی جوامع محلی
برنامه کمک هاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی برنامه عمران سازمان ملل متحد
این پروژه به منظور پایش و ارزیابی پروژههاي مناطق تحت حفاظت عرفی جوامع محلی برنامه کمکهاي کوچک تسهیلات
محیط زیست جهانی تهیه و تدوین شده است. آموزش، جمع آوري مستمر و قاعده مند اطلاعات مبتنی بر شاخصهاي خاص
مربوط به اقدامات هر یک از پروژه، پیگیري و ارائه به موقع گزارشها و مستندات مربوط به پروژه ها از دیگر مباحث مربوط به این
طرح است. هدف فرآیند پایش، یاري رساندن و حمایت از مجریان و دست اندرکاران در اجراي دقیق تر پروژه، اصلاح روش هاي
اجرایی پروژه، کنترل نهاده ها و ابزارهاي پیش بینی شده براساس بازخوردهاي سیستم پایش و ارزیابی مشارکتی است.
 نتیجه فرآیند پایش، مشخص کننده راه آینده براي ادامه فعالیت ها، پایداري دستاوردهاي پروژه، تحلیل و ارزیابی عملکرد خود
براي برنامه ریزي و سیاستگذاري آتی می باشد. بدین منظور طرح پایش و ارزیابی مشارکتی مدنظر براساس این خدمات توسط
تیم پایشگران در حال اجرا می باشد.

خلاصه طرح
در حال حاضر 34 پروژه از برنامه کمک هاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی، در 18 استان کشور در حال اجرا است. اکثر این پروژهها، فاز اول اجراي خود را به اتمام رسانده اند و در مرحله پایش میان دوره اي هستند. از آنجاییکه پایش و ارزیابی مشارکتی یکی از اجزاء کلیدي برنامه کمکهاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی و پروژه هاي تحت حمایت آن است، لذا فرآیند صحیح و موثر پایـش و ارزیابی مشارکتی میتواند دستیابی به اهداف و معیارهاي از پیش تعیین شده را تضمین نماید. معیارهاي سنجش پیشـرفت بایـد مرتبـط و منطبـق بـر سـطوح پایش اقدامات اجرایی پیش بینی شده و چارچوب منطقی پروژه باشـند. با این اوصاف، مجریان محلی در پروژه هاي مناطق تحت حفاظت عرفی جوامع محلی به دلایل متعددي در تکمیل فرمها و مستندات مربوطه ي پروژه هاي خود، قائل به زمانبندي پروژه نبوده و در این زمینه پروژه موفق عمل نکرده است. بنابراین یکی از مهمترین بخشهاي این طرح کمک به توانمندي مجریان محلی در تکمیل فرمهاي مورد و بهبود تهیه مستندات پروژه میباشد. محدوده اجرا در سایت پروژه های در حال اجرای SGP در استان های، هرمزگان (جزیره قشم)، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، اصفهان، کرمان، سمنان، تهران، البرز، مازندران، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد،‌ لرستان و‌ آذربایجان غربی می باشد.
پروژه های در دست اقدام
اهداف کلی طرح های در دست اقدام
توانمندسازي و تقویت تشکلها با اجراي فرآیند پایش و ارزیابی مشارکتی ایجاد یک نظام هماهنگ براي پایش و ارزیابی پروژه هاي در حال اجرا بررسی منظم و هدفمند وضعیت معیار ها و اثربخشی پروژه کمک به ایجاد برقراري ارتباط موثر پروژه ها با دست اندکاران اهداف دفتر برنامه کمکهاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی مستندسازي و ثبت درس آموخته ها