احياي مراتع سيكوند در قلمروي ايل بختياري، طايفه رستمي
عنوان پروژه:
خلاصه طرح:
 این طرح در منطقه در شمال شهرستان لالي انجام مي شود كه به دليل چراي بي رويه داراي پوشش گياهي ضعيفي است كه در معرض سيل و فرسايش خاك مي باشد اين طرح قصد دارد تا با اتكا به دانش بومي و بذرپاشي ( 20 هكتار) و احياي مديريت عرفي، به احياي مرتع كه بخشي از قلمرو ايل بختياري طايفه رستمي است كمك كند و همچنين با كشت گياهان دارويي به معيشت هاي پايدار كمك كند.
اهداف پروژه:
  •    احیا و حفاظت از مرتع سیکوند
  •     احیا گیاهان مرتعی و گیاهان دارویی
  •     ارائه معیشت مکمل ( بهره برداری از گیاهان دارویی و توسعه صنایع دستی)
  •      ارتقای آگاهی و توانمندسازی اعضای طایفه در زمینه اهمیت و ضرورت حفاطت از منابع طبیعی و قرق کردن مرتع سیکوند و انتخاب منطقه جایگزین در راستای اجرای مدیریت چرا و حفاظت از قرق
دستاوردهای پروژه:
  •     جلوگيري از فرسايش شديد خاك به وسيله ديوار چيني در مناطق مستعد ريزش فرسايش خاك   
  • آموزش در حوزه توانمند سازي جامعه ايلي و اهميت و ضرورت روش هاي حفاظت از منابع طبيعي
مجری: شوراي معيشت عشاير كوچرو ايل بختیاری
محل اجرا: خوزستان، منطقه اي قشلاقي در شمال شهرستان لالي
زمان اجرا: آذر ماه 98  لغایت دی ماه1400