​عنوان پروژه:
احیا و بازسازی قرق بومی و مدیریت عرفی منابع طبیعی در منطقه مازه کواه بخشی از قلمرو میان بند طایفه فرخ وند
خلاصه طرح:
قلمرو قشلاقی طایفه فرخ وند در دزفول، قلمرو ییلاقی در اصفهان، شهرستان چادگان وقلمرو میان بند(لبد بالا)در بازفت چهار محال و بختیاری قرار دارد. این قلمروها دارای سابقه ای طولانی و تاریخی ارزشمندی از لحاظ وجود گونه های جانوری و مرتعی وگیاهان دارویی بوده که ورود افراد سودجو و بهره برداری ناپایدار و بی رویه از منابع طبیعی موجب ایجاد شرایط نامناسب و شکننده ای در این منطقه و کاهش پوشش گیاهی منطقه و تخریبآن شده است. لذا با توجه به تجربه قبلی طایفه در عملیات احیاء و بازسازی، این طایفه درنظر دارد گام های محکم تری در بحث مربوط به ارتقاء و گسترش قرق بومی و مدیریت وتصدی گری منابع طبیعی توسط تشکل های بومی و محلی بردارد و طرح حاضر در این راستا تهیه شده است. این طرح در نظر دارد تا با گسترش فعالیت های قرق بومی طایفه فرخوند در 150 هکتار دیگر از قلمرو میان بند طایفه در منطقه مازه کواه گام دیگری در توسعه طرح قبلی و مستند کردن فرایند اجرای این طرح و درس آموخته های آن بردارد.
اهداف پروژه:
 •     دستیابی به احیاء و بازسازی 150 هکتار از قلمرو میان بند طایفه فرخ وند در منطقه مازه کَواه در راستای مقابله با بیابانزایی و داشتن مراتعی سرسبز و غنی.
 •     تقویت تشکل طایفه و ثبت آن.
 •     ارتقاء مشارکت افراد طایفه فرخ وند و توانمندسازی زنان و مردان در حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از منطقه
 •     ارتقاء نظام پایش و ارزیابی مشارکتی محلی در تشکل طایفه فرخ وند
 •    ارتقاء توان افراد طایفه برای تولید مستندات و ارائه فرایند اجرای طرح و درس آموخته ها به گروههای ذینفع کلیدی
دستاوردهای پروژه:
 •      اطلاع رسانی، تعامل و همکاری بین گروههای ذینفع کلیدی (دولت، جامعه محلی و مردم نهاد و..) در راستای
 • احیاء و بازسازی منطقه مازه کَواه
 •   تقویت و ثبت تشکل طایفه فرخ وند
 •     مشارکت افراد طایفه در حفاظت و بهره برداری پایدار از مراتع
 •     توانمندسازی افراد طایفه برای تولید مستندات و ارائه فرایند اجرای طرح و درس آموخته ها به گروههای ذینفع کلیدی
 •      احیا و بازسازی منطقه ای به وسعت  150 هکتار از قرق بومی میان بند طایفه فرخ وند از طریق تعامل و همکاری گروههای ذینفع  کلیدی و صدور 5 کارت قرقبانی
مجری: صندوق شورای معیشت پایدار عشایر کوچروی طایفه فرخوند
محل اجرا: استان چهارمحال بختیاری، شهرستان کوهرنگ بخش بازفت (لبدعلیا)
زمان اجرا: دی ماه 98 لغایت دی ماه 1400