عنوان پروژه:
احيا تالاب صالحيه جهت بهره برداري پايدار با استفاده از دانش بومي جهت مديريت سامانه هاي عرفي پيرامون تالاب
تالاب صالحيه به مساحت 150 هكتار در نزديكي روستاي صالحيه (قارپوزآباد) استان البرز قرار دارد. در حال حاضر تنش بين بهره برداران از جمله اهلي روستا كه كشاورز و عشاير كه شتردار هستند منجر به چراي بيرويه، آلودگي ناشي از كشاورزي و شهرك هاي صنعتي شده است. در اين طرح قرار است گروهي از حاميان تالاب صالحيه با افزايش سطح تالاب به افزايش پوشش گياهي و احياء زيستگاه پرندگان كمك كنند و سپس با مشاركت ذي نفعان به ظرفيت سازي و ايجاد درآمدهاي پايدار از جمله بومگردي بپردازند.
خلاصه طرح:
  •      احياء حق آبه تالاب و جلوگيري از هدر رفت آن جهت ماندگاری و بالا آمدن تراز آب و ارتقاء پوشش گياهاي و جانوري
  •    ايجاد همبستگي و مشاركت اهالي منطقه جهت حفاظت و رشد مراتع پيراموني تالاب از طريق مديريت سامانه هاي عرفي
اهداف پروژه:
  •    آموزش بهره برداري پايدار به جامعه بومي منطقه هدف طرح
  • جلوگيري از ورود افراد ودام غير مجاز به وسيله ي استخدام قرقبان و استفاده از قرق بان هاي افتخاري
  •     كشت و حفاظت گونه هاي بومي
  •     صدور كارت قرق باني وتلاش براي جذب حمايت دولتي و نهادهای مردمي
  •      مستند سازي و انتقال تجربيات گروه انجام دهنده ي طرح
دستاوردهای پروژه:
احيا تالاب صالحيه جهت بهره برداري پايدار با استفاده از دانش بومي جهت مديريت سامانه هاي عرفي پيرامون تالاب
عنوان پروژه:
مجری: جامعه محلي حاميان تالاب صالحيه
محل اجرا: استان البرز، روستاي صالحيه و اراضي پيراموني تالاب صالحيه (قارپوزآباد)
زمان اجرا: دی ماه 98 لغایت دی ماه 1400