ظرفيت سازي درجهت فراگير شدن و انسجام سازماني اتحاديه ايلات و طوايف كوچنده كشور

عنوان پروژه: 
خلاصه طرح:
 

اين پروژه با هدف فراگير شدن اتحاديه ملي كوچ نشينان و انسجام آن در سطوح ملي، استاني و محلي، همچنين ارتقاي مشاركت عشاير كوچرو در فرايندهاي سياستگذاري و قانون گذاري وبرسميت شناختن قلمروهاي عشايري به منظور معيشت پايدار و حفاظت محيط زيست در سطح كشور به اجرا در خواهد آمد. اين پروژه در نظر دارد طي دو سال آينده با فعاليتهاي ميداني و تشكيل جلسات با مسئولين ذيربط حداقل 3 و حداكثر 5 ايل و يا طايفه مستقل را در بين ايلات خمسه، تركمن، بلوچ، لر، عرب و كرد متشكل ساخته و با برگزاري كارگاههاي توانمندسازي و آموزشي، سطح توانمندي 20 الي 30 نفر از زنان و مردان عضو اتحاديه را در عرصه هاي مختلف ارتقاء دهد.
  •     دستيابي به فراگير شدن اتحاديه در سطح كشوري
  •      ارتقاي مشاركت عشاير در فرايندهاي سياست گذاري و قانونگذاري مرتبط با اين جوامع
  •      ارتقاي توان نهادي و مالي اتحاديه به منظور دستيابي به اهداف اتحاديه از طريق جدب منابع نقدي و غير نقدي در سطح ملي، استاني و محلي
اهداف طرح:
  •    رسمیت و فراگیر شدن اتحاديه ايلات و طوايف در سطح ملي
  •     اضافه شدن حد اقل 3 و حد اكثر 5 ايل يا طايفه مستقل به اعضاي اتحاديه
  •     توانمند شدن نمايندگان زن و مرد تشكلهاي عضو اتحاديه در امور مختلف
  •      تدوين دستوراعملهاي مرتبط با جوامع كوچ نشين از طريق جلسه با نمايندگان مجلس و مديران دولتي و ارائه پيشنهادت مكتوب
  •     افزایش آگاهي ذينفعان كليدي از قلمروهاي عشايري و حفاظت و برسميت شناختن آنها
دستاوردهای پروژه:
مجری: اتحاديه ملي عشاير كوچنده بومي ايران
محل اجرا: استان  تهران، در سطح ملی
ارزیاب و پایشگر:  ندا احمدی
زمان اجرا: آذر ماه 98  لغایت دی ماه 1400