احياي جنگل هاي تنك زرشك وحشي و توت و انجير وحشي بومي در محدوده قرق بومي با هدف حفاظت از قرق بومي ايل نوخورلي
عنوان پروژه:
محدوده قرق بومي سازمان جامعه بنياد گدرسن در 5 دهه گذشته به دليل قطع بيش از حد درختان و استفاده از آن در ساخت خانه و تأمين سوخت به دليل نبود نفت، پوشش درختي خود را از دست داده و سيلاب هاي فصلي باعث تخريب خاك و ايجاد شيارهاي طولاني سيل رو در محيط شده و تنها چند گونه از درختان بومي مانند زرشك وحشي، تمشك وحشي، ارس، كركو، توت بومي، انجير وحشي و.... به دليل مقاومت بالا دوام آورده است. زرشك يكي از درختان بومي است كه به دليل توان بالاي مقاومت آن در مقابل خشكسالي به عنوان گونه درخت مقاوم منطقه شناخته شده و به دليل تكثير زياد و خودرو بودن آن از عوامل جلوگيري از ايجاد سيلاب هاي فصلي شناخته مي شود. مردم ايل درخت وحشي زرشك را براي جلوگيري از تخريب باغات خود در محل هاي ايجاد رواناب و سيلاب ميكارند تا در هنگام وقوع سيلاب به عنوان محافظي در برابر تخريب عمل كرده و باعث محافظت طبيعي از خاك شود. كمبود پوشش گياهي در منطقه و به تبع آن كمبود خوراك جانوران وحشي بومي باعث نابودي گونه هاي جانوري و از بين رفتن قرق بومي منطقه شده و در گذشته پرندگاني مانند كبك، هما، بالابان، بحري، شاهين، عقاب، مرغ مينا و ... و جانوراني مانند خرگوش، آهو، كل، گربه وحشي، روباه و... به تعداد زيادي وجود داشته و در آن مي زيسته اند ولي به دليل شرايط به وجود آمده تعداد اين نوع جانوران بسيار كمتر شده و حيات جانوراني مانند آهو، كل و گربه وحشي از بين رفته است. و در صورت عدم جلوگيري ممكن است ساير گونه هاي موجود در منطقه از بين برود. اين سازمان در نظر دارد با احياي 2 هكتار از جنگل هاي زرشك وحشي نسبت به احياي قرق بومي در محدوده قرق بومي خود اقدام نمايد و با كاشت درختان بومي مانند توت و انجير در بين درختان زرشك در جهت حفاظت از محيط زيست و تأمين خوراك پرندگان و جانوران وحشي منطقه بكوشد و براي آماده سازي طبيعي محيط جهت افزايش گونه هاي جانوري فعاليت نمايد.
خلاصه طرح:
  • احیا و کاشت درختان بومی محلی
  • كاهش فرسايش خاك و جلوگيري از ايجاد شيارهاي طولاني و تخريب محيط زيست
  • کاهش فقر از طریق ایجاد شغل و درآمد به مدد ایجاد قرق بومی
اهداف پروژه:
  •    ايجاد همبستگي بين اعضاي كارگروه و هدفمندي اقدامات با مشورت گروهي و افزايش كار گروهي در بين جامعه محلي
  •      راه اندازي صندوق عرفي سازمان با مشاركت مردمي جامعه محلي
  •    مستندسازی و برنامه ريزي براي كاهش فرسايش خاك و جلوگيري از ايجاد شيارهاي طولاني و تخريب محيط زيست از طريق كار گروهي
دستاوردهای پروژه:
مجری: سازمان جامعه بنياد گدرسن
محل اجرا: خراسان شمالی، روستاي گز ايل نوخورلي
زمان اجرا: آذر ماه 98 لغایت دی ماه 1400