زهرا کریمی
دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی
بیش از 10سال تجربه‌ی همکاری  با سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و محیط زیست، متخصص و فعال حوزه توسعه سازمانی، منابع انسانی، آموزش، مدیریت دانش و توسعه پایدار
رئیس هیئت مدیره
پایشگر
مهناز علیخانی
دستیار مدیرپروژه و پایشگر
کامران مرادی
مدیر پروژه و پایشگر
مهدیه پورشاد
پایشگر
ندا احمدی
پایشگر
ندا خواجویی
SGP پایش و ارزیابی پروژه های