​عنوان پروژه:
توانمند سازي عشاير ابوالحسني در زمينه تاب آوري در برابر تغييرات اقليمي از طريق حفظ سيماي سرزميني و تشويق و تقويت طرح هاي نوآورانه معيشت پايدار
خلاصه طرح:
عشاير ايل ابوالحسني كه از ديرباز در منطقه خارتوران سكني گزيده اند، امروزه به دليل خشكسالي و تغييرات اقليمي دچار چالش هاي جدي هستند به طوري كه كمبود آب و تضعيف مراتع، دامداري سنتي و كشاورزي را با مشكل روبرو كرده است. لذا طرح حاضر بررسي امكان سنجي راه اندازي بوم گردي جامعه محور، توليدصنايع دستي و كشت گياهان داروئي و علوفه را جهت توان افزايي جامعه محلي و جلوگيري از مهاجرت نسل جوان پيشنهاد مي كند.
اهداف پروژه:
  •      بررسي امكان سنجي راه اندازي بو مگردي جامعه محور در ايل ابوالحسني
  •     ارتقاي پايداري طرح هاي نوآورانه بوم زراعي و حفاظت از تنوع زيستي گياهي در قلمروي ايل ابوالحسني
  •      ارتقاي جايگاه و نقش زنان در نظام اجتماعي عشاير ايل ابوالحسني از طريق توسعه و احياي توليدات صنايع دستي و غذايي سنتي عشايري
دستاوردهای پروژه:
  •    بررسي امكان سنجي اجراي طر حهاي بوم گردي به عنوان معيشت مكمل
  •     کاهش فشار بر مراتع ايل ابوالحسني از طريق طرح هاي نوآورانه بوم زراعي
  •     کشت گیاهان دارویی و علوفه ای حداقل در 5 هكتار از آبادي هاي ايل ابوالحسني و افزايش درآمد افراد ايل
  •      راه اندازی گروه زنان  و توليد و فروش مستقيم صنايع دستي ، حذف واسطه ها و افزايش درآمد گروه
مجری: صندوق شوراي معيشت پايدار عشاير كوچروي ايل ابوالحسني
 محل اجرا: استان سمنان، شهرستان شاهرود، ايل ابوالحسني واقع در منطقه توران شهر بيارجمند
زمان اجرا: آذر ماه 98  لغایت دی ماه 1400