طرح الگويي احياء شاهرگهاي بستر درياچه هامون و نگهداري آب در گودالهاي محدود بستر درياچه و كشت گياهان آبزي با دانش بومي
عنوان پروژه:
پروژه طرح الگويي احياء شاهرگهاي بستر درياچه هامون ونگهداري آب در گودالهاي محدود بستر درياچه و كشت گياهان آبزي با دانش بومي در قسمتي از بستر تالاب هامون واقع درحاشيه رُنگ هامونك در 3 كيلومتري شمال روستاي هامونک در جهت احياء نيزارهاي الياسكي با كاشتن ني و لوئي در حال انجام است. در گذشته اين محل داراي نيزارهاي انبوه و لوئي بوده و دامداران و صيادان ساكن هامونك و شمال شهر اديمي با استفاده از اين نيزارها به تعليف دامها، صيد، صيادي، حصير بافي و پرده بافي مشغول و از درآمد پايداري برخوردار بوده اند. متاسفانه درسالها 1359 الي 1371 سيلهاي پي در پي و ورود ماهي علفخوار موجب نابودي نيزارها و آوارگي ساكنين گرديد و پس از آن دوره خشكسالي سي ساله مزيد بر علت گرديد. اينك به همت انجمن مردم نهاد انديشه و تعاون اتحاد زرين زاريس و كميته محلي تالاب هامون متشكل از طايفه شاهرودي، پودينه و صياد اربابي با كاشت ني و لوئي و با گفتگو جامعه محلي شناسائي مسيرهاي اصلي رُنگها بخشي از تالاب و ايجاد پوشش گياهي در حال اجرا مي باشد.
خلاصه طرح:
  •    بازگشائي و لايروبي( احياء شاهرگهاي انتقال سيلابها)
  •   احياء مناطق عميق نگهدارنده آبها براي مدت طولاني و احياء اكوسيستم تالاب (چُونگ ها)
  •      كاشت گياهان آبزي مناسب براي  حفظ پوشش گیاهی
اهداف طرح:
  •      اطلاع رساني به جوامع محلي به منظور حفظ پوشش گیاهی
  •     مشاركت مردمي در كاشت ني و جلوگيري از برداشت در سال جاري
  •     شناسائي پهنه هاي بستر درياچه و آماده سازي بستر براي کاشت ني و لوئي
  •     تشويق بهره برداران در مشاركت كاشت ني و لوئی
  •     اطلاع رساني و توجيه طرح براي بهره برداران در آتيه و رونق معيشت جوامع محلي
دستاورد های پروژه:
مجری: كميته محلي تالاب هامون با همكاري انجمن مردم نهاد انديشه و تعاون اتحاد زرين زاريس
ارزیاب و پایشگر: کامران مرادی
محل اجرا: تالاب هامون - سيستان و بلوچستان
زمان اجرا: دی ماه 98 لغایت دی ماه 1400