عنوان پروژه:
حفاظت از اقليم در فرايندت اثير ”بندسار“ با ايجاد تعادلات اكولوژيكي، اجتماعي و اقتصادي در راستاي مقابله با بحران
خشكسالي و جلوگيري از مهاجرت
خلاصه طرح:
بندسارها از قديم با بهره گيري از دانش بومي مردم بلوچ جهت كنترل سيلاب، تعديل آبهاي زيرزميني و توسعه كشاورزي پايدار مرسوم بودهاست. اين طرح در نظر دارد تا در يكي از خشكترين مناطق جهان (كناره شرقي بيابان لوت) ضمن ثبت دانش بومي، به حفظ دو بندسار
در مجاورت روستاهاي چاه حسين علي نوك آباد بپردازد و با كمك به كشاورزي پايدار و اگروتوريسم، به توان افزايي جامعه محلي درمقابله با بحران هاي اقليمي كمك كند.

اهداف پروژه:
  •     معرفي دانش كهنِ جوامع محلي بوم ناحيه خشك لوت
  •    ارايه متد هاي اصولي تاب آوري در برابر خشكسالي و بحرانمنابع پايه
  •     احياء و توسعه بندسارها با حفاظت از اقليم
  •    كنترل سيلاب ، انسداد پيش روي بيابان و آبخوان داري با برآيند كشاورزي پايدار
  •      رونق و توسعه گردشگري كشاورزي به منظور ترويج كشت پايدار
  •     ثبت بند سار در فهرست آثار ملي كشور
دستاوردهای پروژه:
  •      ذخيره منابع آب كافي براي 100 هكتار اراضي كشاورزي از طريق بندسار
  •    ايجاد سبد معيشت جديد از طريق رونق اگروتوريسم و احياي هنرهاي دستي بومي
مجری: كانون سبز فارس
ارزیاب و پایشگر: کامران مرادی
محل اجرا: سیستان و بلوچستان، كناره شرقي بيابان لوت در مجاورت روستاهاي چاه حسين علي و نوك آباد
زمان اجرا: دی ماه 98 لغایت دی ماه