مديريت سيلاب و تامین منابع آبی با استفاده از دانش بومی هوتگ
عنوان پروژه: 
هوتگ ها در جنوب شرقي ايران به عنوان يك منبع آب ارزشمند براي مردم و حيات وحش محسوب مي شوند. اين سازه هاي آبي كه قدمت ديرينه دارند درشرايط خشكسالي، آب مورد نياز دام، حيات وحش و حتي انسان ها را تامين مي كنند. علاوه بر اين هوتگ ها در كنترل و مهار سيلاب موثرند.  اين طرح در نظر دارد تا با لايروبي و رسوب برداري و ساماندهي هوتگی در جوار روستاي كلاني در منطقه حفاظت شده باهوكلات، اين منبع مهم ذخيره آب را بامشاركت مردم و بهره گيري از دانش بومي آنها، احياء كند.
خلاصه طرح:
اهداف پروژه: 
 •      تقويت و ساماندهي نظام عرفي استفاده از هوتگ
 •      تشويق و ترغيب روستاييان به انجام اقدامات لازم در جهت حفاظت و بهره برداری پایدار از هوتگ ها به عنوان منبع آبي
 •      تامين منابع آب پايدار جهت حيات وحش منطقه از طريق حفظ هوتگ
 •      تقويت نظام عرفي كشاورزي وابسته
 •     جلوگيري از مهاجرت روستاييان مناطق مرزي و تقويت پدافند غيرعامل
 •      جلوگيري از ايجاد منابع محلي گرد و غبار در منطقه
دستاورد های پروژه: 
 •     حفاظت از منابع تامين آب روستاييان و حيات وحش
 •      مشاركت در حفاظت از تنوع زيستي منطقه
 •      بهبود وضعيت معيشتي جوامع محلي از طريق تقويت نظام عرفي كشاورزي
 •      اطلاع رساني در خصوص فعاليت هاي دهياري و انجام فعاليتهاي كارشناسي
 •     مشاركت بخش هاي دولتي در تقويت نظام عرفي حفاظت از تنوع زيستي
مجری: دهياري كلاني استان سيستان و  بلوچستان
ارزیاب و پایشگر: زهرا کریمی
محل اجرا: استان سيستان و  بلوچستان ، چابهار، روستاي كلاني- منطقه حفاظت شده باهوكلات
زمان اجرا: دی ماه 98 لغایت دی ماه 1400