عنوان پروژه:
مستندسازي دانش بومي عشاير طايفه حموله ايل بختياري پيرامون مديريت دام و مرتع در شرايط خشكسالي
خلاصه طرح:
طرح حاضر در صدد است تا به مستندسازي و ثبت دانش بومي عشاير حموله ايل بختياري بهره گيري از يك روش شناسي علمي و تجربيات بومي بپردازد. در اين طرح تهيه نقشه و شناسايي و جمع آوري سازوكارهاي مديريت بومي مراتع مد نظر است.
اهداف پروژه:
  •    جمع آوري و مستندسازي دانش بومي طايفه حموله در، زمينه مديريت دام و مرتع در شرايط خشكسالي
  •    ثبت و نگهداري آن به عنوان ميراثي براي آيندگان
دستاوردهای پروژه:
  •     تهیه نقشه هاي تهيه شده قومي منطقه مورد مطالعه
  •      ارایه گزارش نهايي جمع آوري و ثبت ساز و كارهاي مديريت بومي
  •      مراتع عشايري
مجری: صندوق شوراي معيشت پايدار عشايركوچرو طايفه حموله، ايل بختياري
محل اجرا: خوزستان، قلمرو عرفي عشاير حموله ايل بختياري
زمان اجرا: آذر ماه 98  لغایت دی ماه 1400