ندا احمدی
پایشگر ملی
کارشناس ارشد مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
بیش از 15 ساله تجربه تخصصی و عمومی در حوزه صنعت، خدمات و فرهنگ متمرکز بر مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست با رویکرد پایدار، عضو فعال انجمن انسان و زیست پایدار.
مهناز علیخانی
پایشگر
زهرا کریمی
دستیار مدیرپروژه و پایشگر
مدیر پروژه و پایشگر
دستیار مدیرپروژه و پایشگر
کامران مرادی
پایشگر
ندا خواجویی
مهدیه پورشاد
SGP پایش و ارزیابی پروژه های