توسعه مشاغل جايگزين براي بانوان مشايخ جهت كاهش بهره برداري از بذردرختان بلوط جنگل هلن
عنوان پروژه:
خلاصه طرح:
بلوط تكاني و جمع آوري و فروش بذور بلوط توسط زنان زاگرس نشين يكي از تهديداتي است كه اين طرح در نظر دارد به آن بپردازد. بدين منظور حفاظت از جنگل بلوط زاگرس در بخشي از جنگل هلن با كاهش جمع آوري بذر و جلب مشاركت زنان مشايخ در توليد صنايع دستي بومی و بازاريابي و فروش آن ها مدنظر است. از جمله فعاليت هاي طرح ايجاد يك غرفه صنايع دستي، كاشت بذر در جنگل، ايجاد يك نهالستان بلوط جمع آوري دانش بومي با مشاركت مستقيم زنان جهت ايجاد معيشت هاي پايدار و استفاده خردمندانه از بذر بلوط و حفاظت از جنگل هاي طبيعي است. از ديگر فعاليت هاي مهم پروژه، آموزش اهميت حفاظت از جنگل در مدارس و براي بانوان است.
اهداف پروژه:
 •     حفاظت از جنگل هاي بلوط زاگرس در بخشي از جنگل هلن با كاهش جمع آوري بذر بلوط و كاشت بذر وكمك به حفاظت تنوع زيستي
 •      فراهم كردن امكان درآمد زايي از صنايع دستي بومي براي زنان روستايي به ويژه در فصل بلوط تكاني
 •      آموزش زنان و كودكان و انجمن هاي محلي در مورد بهره برداري خردمندانه از بذر بلوط
 •    ايجاد نهالستان براي توليد و فروش بلوط و درختان بومي منطقه
 •     آموزش و كمك به فرهنگ سازي حفاظت از جنگل
 •    الگو برداري ديگر روستاها از روستاهاي اجراي پروژه
دستاوردهای پروژه:
 •      ايجاد هماهنگي جامعه محلي با ادارات دولتي و تهيه اطلاعات پايه
 •      فراهم كردن درامد جايگزين از صنايع دستي بومي براي زنان روستاهاي هدف به ويژه در فصل بلوط تكاني
 •     آموزش دانش آموزان و بانوان سه روستا هدف در زمينه چالش هاي تداوم حيات جنگل هلن
 •     ايجاد نهالستان براي توليد و فروش بلوط و ساير گونه هاي بومي
 •     تهيه و تدوين متون آموزشي، اينفوگراف و مستند سازي پروژه
مجری: سازمان محلي شوليز
محل اجرا: استان چهارمحال بختیاری، روستاهاي گل سفيد، دوپلان و جوزستان در جنگل هلن
زمان اجرا: دی ماه 98 لغایت دی ماه 1400