عنوان پروژه:
برپايي قرق محلي كوه سياه وكشت گياهان دارويي كرفسكوهي و درخت بلوط با استفاده از دانش بومي با رويكرد مشاركت حفاظتي و ارتقاي معيشت پايدار جوامع محلي روستاهاي بخش موگرمون عشاير طايفه تاماولي در منطقه كوه سياه
خلاصه طرح:
هدف پروژه برپايي قرق محلي كوه سياه و كشت گياهان دارويي كرفس كوهي و درخت بلوط با استفاده از دانش بومي با رويكرد مشاركت حفاظتي و ارتقاي معيشت پايدار جوامع محلي روستاهاي بخش موگرمون عشاير طايفه تاماولي در منطقه كوه سياه مي باشد، اين پروژه با برگزاري كارگاه هاي مشاركتي و آموزشهاي حضوري و غير حضور و عملي در زمينه ايجاد نهالستان بلوط، مشاركت در حفاظت از محيط زيست، كاشت نهال و بذر بلوط و گياهان دارويي در 5 هكتار كه بر اثر قطع و آتش سوزي در حال نابودي مي باشند به توانمندي عشاير و جوامع محلي كمك مي كنند تا آنها نسبت به محيط زيست و طبيعت پيرامون احساس مسوليت كرده و حفظ طبيعت را براي بقاي خود و آينده گان لازم و ضروري بدانند و خودشان خودجوش در حفظ محيط اطراف اقدام كنند.
اهداف طرح:
  •     آموزش ،توانمند سازي، بستر سازي مشاركت جوامع محلي در حفاظت و قرق محلي از محيط زيست
  •      آموزش و توانمند سازي جوامع محلي در ايجاد نهالستان،كاشت و حفاظت درخت بلوط و گياهان دارويي و تشويق جهت توسعه اين چنين طرح ها
دستاوردهای پروژه:
  •   مشاركت حداكثري جوامع محلي و عشاير در مراحل كاشت و حفاظت از طرح
  •   جلب نظر ادارات و نهادهاي شهرستان و همراهي، مشاركت فعال و همكاري با جوامع محلي در پيشبرد طرح
  •      آگاهي و اطلاع رساني جوامع محلي از اهميت پروژه از طريق بروشور و شبكه هاي مجازي
  •     مستند سازي و گزارش كار از طريق شبكه استاني
  •     تشويق و ترغيب جوامع محلي بخصوص زنان جهت مشاركت در كارگاه ها و فرآيند اجراي طرح
مجری: تعاوني فراگير اتحاد مردمي موگرمون
محل اجرا: کهکیلویه و بویر احمد، شهرستان لنده،  منطقه عشابرب كوه سياه موگرمون
زمان اجرا: آذر ماه 98  لغایت دی ماه 1400